VII BiegMostaBydg

kuazslogo

Sonda

Jaki nowy sportowy obiekt powinnien powstać na terenach naszej uczelnii?
 
Historia PDF Drukuj Email

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
w latach 1965-2006Dobre wychowanie fizyczne poszczególnych osób
jest zawsze dobrodziejstwem dla kraju i społeczności, w której żyć mają.

prof. Jędrzej Śniadecki (1768 –1838)
z rozprawy „O fizycznym wychowaniu dzieci”Początek działalności Studium Wychowania Fizycznego wiąże się z przekształceniem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Wyższą Szkołę Inżynierską i rozpoczęciem w roku akademickim 1964/1965 kształcenia w systemie dziennym. Na stanowisko kierownika SWF powołany został mgr B. Mroczyński. Założenie, że wychowanie fizyczne jest integralną częścią działalności dydaktycznej, wychowawczej i samokształceniowej każdej szkoły wyższej, realizowane było według ówcześnie obowiązujących programów dydaktycznych.

Działania z zakresu pracy dydaktycznej realizowano:

  • w grupach przygotowania ogólnego,
  • w grupach specjalizacji sportowej,
  • w grupach specjalnych - dyspanseryjnych,
  • w sekcjach sportowych.

Zaangażowanie oraz sprawność organizacyjna kierownika pozwoliły na właściwe wdrożenie procesu dydaktycznego i sportowego w WSI. SWF określiło swoje kompetencje w następujących kierunkach:

· działalność dydaktyczno – wychowawcza obejmowała obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego na wszystkich wydziałach i instytutach. Kadra dydaktyczna zobligowana była do realizacji programu nauczania z podziałem na grupy przygotowania sportowego, grupy specjalizacji sportowej i przygotowania ogólnego.

Dla osób skierowanych do grup rehabilitacyjnych organizowano zajęcia umożliwiające  dbanie o poprawę zdrowia.

· działalność sportowa - związana była i jest ścisłą współpracą z zarządem Klubu Uczelnianego AZS. Zajęcia w sekcjach sportowych prowadziła kadra dydaktyczna SWF zgodnie ze swoimi  uprawnieniami trenerskimi i według posiadanych specjalizacji. Ustalano wspólnie z  Klubem Uczelnianym AZS: kalendarz imprez uczelnianych, rozgrywek I lat, rozgrywki  międzyuczelniane oraz starty w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych.

· turystyka i obozownictwo obejmowały :

a)  obozy sekcji sportowych,

b)  obozy szkoleniowe na stopień akademickiego organizatora sportu,

c)  obozy szkoleniowe dla działaczy zarządu klubu uczelnianego AZS,

d)  obozy sportowo –wypoczynkowe (narciarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, turystyka górska).

Praca naukowo-badawcza dotyczyła rozwoju fizycznego i sprawności młodzieży akademickiej naszej Uczelni. Została nawiązana współpraca z Katedrą Teorii Wychowania Fizycznego i Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu pod kierownictwem naukowym prof. Z. Drozdowskiego. W latach 1974–1975 zorganizowane zostały dwa sympozja naukowe pt. „Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży studiującej nauki techniczne”. Pracownicy SWFiS przedstawiali na nich doniesienia naukowe dotyczące rozwoju i sprawności fizycznej młodzieży WSI w Bydgoszczy.

Większość pracowników Studium należała do Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (Oddział w Bydgoszczy).

W latach 1972-1974 ukazało się 8 doniesień i artykułów w wydawnictwach: Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i WSI w Koszalinie - w Zeszytach Naukowych (prace Studium Wychowania Fizycznego) i materiałach konferencyjnych (I Krajowego Sympozjum pt.„Przyrodnicze podstawy wychowania fizycznego w uczelniach technicznych” 20.04.1972 r.
w Koszalinie). ATR była w czerwcu 1975 roku gospodarzem sympozjum naukowego pt. „Rola wychowania fizycznego i sportu w procesie kształcenia kadr technicznych”. W Wydawnictwach Uczelnianych ATR ukazały się: Zeszyty Naukowe nr 20 (z roku 1975) i nr 58 (z roku 1978) z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obowiązującym testem sprawności fizycznej w szkolnictwie wyższym - wybranym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - był test Pilicza.

Młodzież akademicka dzięki przeprowadzanym badaniom mogła ocenić własną sprawność fizyczną oraz wypracować metody samooceny i samokształcenia w zakresie kultury fizycznej. Doniesienia z tych badań publikowane były w Rocznikach Naukowych Uczelni w latach 1984-1985.

Od roku 1998 prowadzone są badania oparte na Europejskim Teście Sprawności Ogólnej
(ETSO). Podpisane zostało porozumienie o współpracy naukowej pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, reprezentowaną przez prof. dr. hab. Wiesława Osińskiego, a SWFiS ATR. Badania ETSO prowadzono przez ostatnie dwa lata, a doniesienia o sprawności ogólnej młodzieży akademickiej studiującej w naszej Uczelni przedstawiono na:

- Ogólnopolskim Sympozjum nt.: Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji

szkolnictwa wyższego w Polsce (5-7.11.1999, Politechnika Warszawska).

- Międzynarodowym Kongresie Nauk Antropologicznych „Antropologia 2000”

(23-25.06.2000 – AM Bydgoszcz).

Zakres badań własnych obejmuje badania sprawności ogólnej, pomiary antropometryczne oraz próby wydolnościowo - krążeniowe. Pozwalają one na wypracowanie norm sprawności ogólnej dla młodzieży akademickiej (w przedziale wiekowym 19-25 lat) studiującej w ATR.

Połączenie dwóch uczelni i powstanie Akademii Techniczno-Rolniczej wpłynęło na dynamiczny rozwój działalności z zakresu kultury fizycznej. Przyrost liczby studentów, objętych zajęciami z wychowania fizycznego przez 8 semestrów, stworzył bardzo dobre warunki do propagowania kultury fizycznej w ATR. W działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu od połączenia uczelni, położono większy nacisk na:

- intensyfikację pracy dydaktycznej, optymalizację metod nauczania zarówno w ramach

zajęcia obowiązkowe, jak i sportowe,

- działalność w strukturach Uczelni i współpracę z Klubem Uczelnianym Akademickiego

Związku Sportowego na rzecz całej społeczności akademickiej w ramach zajęć

sportowych, rekreacyjnych i obozownictwa.

W roku 1974, w związku z przyjęciem przez Kolegium Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki „Programu rozwoju wychowania fizycznego i sportu w szkołach wyższych”, zmieniały się również plany, zakres działania i cele kultury fizycznej w uczelniach technicznych.

Do współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (zmiana nazwy od 1974 roku) w opracowywaniu perspektywicznego programu rozwoju z wychowania fizycznego, sportu, turystyki zaproszono Klub Uczelniany AZS i Zarząd Uczelniany SZSP. Program ten obejmował:

· zadania wypływające z doskonalenia programu i organizacji zajęć wychowania fizycznego i sportu w szkole wyższej,

· zabezpieczenie kwalifikowanej kadry dydaktycznej i trenersko-instruktorskiej do pracy w SWFiS i Klubie Uczelnianym AZS,

· inicjowanie rozwoju i pomnażanie bazy obiektowej i sportowej do potrzeb wychowania fizycznego, sportu i turystyki,

· zorganizowanie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,

· prowadzenie prac naukowo –badawczych opartych na teście Pilicza wybranym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Obciążenie dydaktyczne z wychowania fizycznego od początku istnienia studiów dziennych dotyczyło II semestrów. Od roku akademickiego 1972/1973 - III semestry studiów objęte były ćwiczeniami obligatoryjnymi. W roku 1973/1974 powiększono zakres zajęć do IV semestrów. Wraz z przekształceniem WSI i Filii AR w ATR uległy zmianie liczba studentów oraz ilość lat objętych zajęciami z kultury fizycznej.

Od roku 1991, w ramach zmian programowych obowiązujących w Akademii Techniczno –Rolniczej, zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na kierunkach inżynierskich i licencjackich - III semestry, natomiast na kierunkach magisterskich - IV semestry. Obligatoryjne zajęcia rozpoczynają się od II semestru, oprócz kierunku zarządzania i marketingu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na którym rozpoczynają się od III semestru.

W roku 2003 po raz kolejny zmieniono ramowy program obowiązujących w ATR zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych na kierunkach magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Zajęcia obligatoryjne rozpoczynają się od III semestru i trwają trzy semestry oprócz kierunków: Zarządzanie i Marketing na wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska i Rolniczym oraz wszystkich kierunkach na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt gdzie zajęcia trwają tylko dwa semestry.

Grupy dydaktyczne w latach 1973-2000

Rok

akademicki

Rok nauki

Grupy ćwiczeniowe

Razem

grup

Godziny

w tygodniu

Godziny

w roku

Ilość

nauczycieli WF

WF

fakultet

1973/1974

I, II

44

23

67

134

4020

6

1974/1975

I, II, III

58

23

81

162

4860

7

1980/1981

I, II, III, IV

329

43

372

744

11160

16

1981/1982

I, II, III, IV

304

46

350

700

10500

16

1989/1990

I, II, III, IV

139

31

170

340

4100

13

1990/1991

I, II, III, IV

154

29

181

362

5430

12

1998/1999

I, II, III

178

64

242

402

6800

12

1999/2000

I, II, III

216

72

81

162

7820

11Grupy dydaktyczne w latach 2000-2007

Rok akademicki

Semestr

Grupy ćwiczeniowe

Razem

grup

Godziny

w tygodniu

Godziny

w roku

Ilość

nauczycieli WF

WF

fakultet

rehabilitacja

2000/2001

II,III,IV,V

235

53

5

293

586

8190

11

2001/2002

II,III,IV,V

242

42

4

288

576

8064

12

2002/2003

II,III,IV,V

238

56

6

300

600

8432

13

2003/2004

III,IV,V

173

68

8

249

498

7298

13

2004/2005

III,IV,V

158

75

8

241

482

6822

13

2005/2006

III,IV,V

174

76

8

258

516

7426

13

2006/2007

III,IV,V

178

75

10

263

526

7364

13Współpraca zagraniczna rozwinęła się w latach dziewięćdziesiątych w wyniku podpisania porozumienia z Uniwersytetem w Rostocku (w Niemczech) i wymianą sportową ze Słowacką Wyższą Szkołą Techniczną z Bratysławy. Odwiedzili nas koszykarze z Litwy - UV Wilno. Wyjeżdżaliśmy do Francji na zawody piłki ręcznej.
Aktualnie bierzemy udział w turniejach gier zespołowych (koszykówka kobiet i mężczyzn)
Zajęcia sportowe i rekreacyjne organizowane były w salach przy ul. Seminaryjnej (do 1970 r.) i ul. Grodzkiej oraz od 1970 roku w sali przy ul. A. Kordeckiego 20. Urząd Miejski Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki udostępnił Uczelni teren obok toru regatowego w Brdyujściu na przystań żeglarską (do 1996 roku). Filia Akademii Rolniczej w Poznaniu posiadała małą salę przy ul. Bernardyńskiej, która od powstania ATR służy jako zaplecze dydaktyczne do dzisiaj. Przystosowano do zajęć z gier zespołowych boisko asfaltowe przy ul. Bernardyńskiej. Aktualnie zaadaptowane zostały 2 małe salki na zajęcia dla grup rehabilitacyjnych oraz zaplecze dla grup rowerowych i lekkoatletycznych przy DS w Fordonie. W planach do roku 2002 władze Uczelni rozważają możliwość budowy obiektu sportowego w Fordonie.

W omawianym okresie lat 1965-2001 skład kadry nauczającej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu obejmuje w sumie 24 nazwiska. Szereg osób związanych było lub jest z Uczelnią przez okres kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. Są to: dr Bolesław Mroczyński (pracował w okresie 1965-1981), trener I klasy lekkiej atletyki, animator prac badawczych z zakresu kultury fizycznej, dr Jan Deja (zatrudniony w latach 1971-1990), trener I klasy piłki koszykowej, dr Alfons Niklas (zatrudniony w latach 1971-1991), trener I klasy lekkiej atletyki, mgr Tadeusz Gajewski (zatrudniony w latach 1975-1997), organizator Studium WF Filii AR z Poznania w Bydgoszczy, mgr Elżbieta Bratkowska-Gołaszewska (od 1973 roku), mgr Włodzimierz Kiedrowski (od 1973 roku), trener I klasy judo, mgr Barbara Kiprowska (od 1974 roku), mgr Zbigniew Łaba (zatrudniony w latach 1972-1990), mgr Zygmunt Weigt (1975-1990), mgr Marek Roszak (zatrudniony od 1979 roku).

Do grona pracowników zatrudnionych w Studium dołączyli: mgr Monika Kamińska i mgr Adam Dahms. Obecny skład kadry pedagogicznej to: mgr Bieranowska Małgorzata, mgr Bratkowska-Gołaszewska Elżbieta, mgr Dahms Adam, mgr Gościniak Aureliusz, mgr Gogolin Dariusz, mgr Kamińska Monika, mgr Kiprowska Barbara, dr  Kostencki Andrzej  mgr Nuckowski Bogdan,  mgr Roszak Marek,  mgr Sobiś Danuta,  mgr Zimniak Waldemar zatrudnieni na umowę o pracę oraz mgr Włodzimierz Kiedrowski, mgr Karolina Kozłowska-Kalinowska, mgr Tomasz Marcysiak i mgr Leszek Lemańczyk – zatrudnieni na umowę –zlecenie.

 

Prace doktorskie złożone i obronione przez pracowników Studium:

Rok 1971  - mgr Bolesław Mroczyński,

Rok 1976 – mgr Jan Deja,

Rok 1981 – mgr Alfons Niklas.

Rok 2004  -mgr Andrzej Kostencki

 

 

Kadra kierownicza w latach 1965-2006

Kadencja

Kierownik SWFiS

Zastępcy

1965-1972

mgr Bolesław Mroczyński


1972-1975

dr Bolesław Mroczyński

mgr A. Niklas

1975-1978

dr Bolesław Mroczyński

mgr A. Niklas ds. sportowych

mgr T. Gajewski ds. dydaktycznych

1978-1981

dr Bolesław Mroczyński

dr A. Niklas ds. sportowych

mgr T. Gajewski ds. dydaktycznych

1981-1984

mgr Tadeusz Gajewski

dr J. Deja ds. dydaktycznych

mgr Z. Łaba ds. sportowych

1984-1987

mgr Tadeusz Gajewski

mgr Z. Weigt ds. dydaktycznych

dr A. Niklas ds. sportowych

1987-1990

mgr Tadeusz Gajewski

mgr Z. Weigt ds. dydaktycznych

dr A. Niklas ds. sportowych

1990-1993

mgr Tadeusz Gajewski

mgr W. Kiedrowski ds. dydaktycznych

mgr B. Kiprowska ds. sportowych do 1991 r.

1993-1996

mgr Tadeusz Gajewski

mgr W. Kiedrowski ds. dydakt. do 1994 r.

mgr B. Nuckowski z-ca kierownika

1996-1997

mgr Tadeusz Gajewski

mgr B. Nuckowski

1997-1999

mgr Elżbieta Bratkowska-Gołaszewska

mgr B. Nuckowski

1999-2002

mgr Elżbieta Bratkowska-Gołaszewska

mgr B. Nuckowski

2002-2005

mgr Elżbieta Bratkowska-Gołaszewska

mgr B. Nuckowski

2006-2008

dr Andrzej Kostencki

mgr B. Nuckowski

 

 

 

Zestawienie liczbowe pracowników SWFiS w latach 1965-2000

Rok

Nauczyciele akademiccy

Pracownicy techniczni

Pracownicy
administracji

1965

1

-

-

1967

2

-

-

1968

3


-

1971-1972

4

1 (od 1972 r.)

1

1973

6

1

1

1974

8

1

1

1975

11

1

1

1976

12

1

1

1977

12

1

1

1978

12

1

1

1979

14

1

1

1980-1983

16

1

1

1984-1987

15

1

2

1988

12

1

2

1989

13

1

2

1990

12

1

2

1991-1992

12

1

2

1993-1996

11

1

2

1997-2000

11

1

1

2001

11

1

1

2002

12

1

1

2003

13

1

1

2004

13

1

1

2005

13

1

1

2006

13

1

1

 

We wrześniu 1990 roku odszedł od nas na zawsze mgr Zygmunt Weigt, a w czerwcu 1991 roku mgr Jerzy Lisicki zasłużeni pedagodzy i trenerzy, animatorzy życia sportowego w środowisku akademickim, organizatorzy imprez międzynarodowych, regionalnych i uczelnianych. Pamięć o nich towarzyszy nam do dzisiaj.

 

Podstawowym zadaniem trenerskim kadry było przygotowanie reprezentacji naszej Alma Mater do rozgrywek ogólnopolskich w ramach Mistrzostw Polski Szkół Wyższych (w poszczególnych typach uczelni).

 

Od 1967 do 1976 startowaliśmy w grupie Wyższych Szkół Inżynierskich i Morskich.


Starty w pionie Wyższych Szkół Inżynierskich i Morskich w latach 1967-1976

Rok

Mistrzostwa
typ uczelni

Miejsce Atr

Dyscyplina

Liczba
startów

Miejsce

1967/1968

WSIiM

IV

Lekka atletyka

Piłka siatkowa m

Koszykówka m

Piłka ręczna m

4

III

V

V

V

1968/1969

WSIiM

IV

Koszykówka

Lekka atletyka

Piłka ręczna m

Piłka siatkowa m

Strzelectwo

5

I

II

IV

VI

VI

1970/1971

WSIiM

III

Lekka atletyka

Piłka ręczna m

Tenis stołowy

Pływanie k

Koszykówka m

Lekka atletyka

Strzelectwo

Piłka siatkowa k

Pływanie m

Piłka siatkowa m

10

I

II

II

III

IV

IV

VI

VI

VI

IX

1972-1974

WSIiM

IV

Strzelectwo

Pływanie k

Lekka atletyka k

Lekka atletyka m

Koszykówka m

Piłka siatkowa k

Judo

Piłka siatkowa m

Pływanie m

Piłka ręczna m

Piłka nożna

Tenis

12

I

II

II

II

IV

VI
VI
VII
VII
IX
X
XI

1974-1976

WSIiM

II

Lekka atletyka k

Lekka atletyka m

Pływanie k

Pływanie m

Żeglarstwo

Koszykówka m

Piłka siatkowa k

Piłka nożna

Tenis stołowy

Judo

Piłka ręczna m

Piłka siatkowa m

12

I

II

II

II

II

III

III

III

IV

V

V

VI


 

 

Starty w pionie Akademii Rolniczych w latach 1976-1992

Rok

Mistrzostwa

typ uczelni

Miejsce
Atr

Dyscyplina

Liczba

startów

Miejsce

1976-1978

IX
AKADEMII

ROLNICZYCH

V

Lekka atletyka k

Żeglarstwo

Judo

Lekka atletyka m

Koszykówka m

Pływanie m

Pływanie k

Tenis stołowy k

Tenis stołowy m

Piłka ręczna m

Piłka nożna

Koszykówka k

Piłka siatkowa m

Piłka siatkowa k

14

II

II

II

III

III

III

IV

IV

IV
IV
VI
VII
VII

VIII

1978-1980

X
AKADEMII
ROLNICZYCH

III

Koszykówka m

Pływanie m

Żeglarstwo

Lekka atletyka m

Piłka ręczna m

Lekka atletyka k

Piłka nożna

Pływanie k

Tenis stołowy k

Tenis stołowy m

Jeździectwo

Piłka siatkowa k

Judo

Narciarstwo

Koszykówka k

Piłka siatkowa m

16

I
I
I
II
II
III
IV
IV
IV
IV
V
V
VII
VIII
IX
X

1980-1982

XI

AKADEMII

ROLNICZYCH

III

Piłka siatkowa k

Pływanie k

Pływanie m

Koszykówka m

Piłka ręczna m

Tenis stołowy k

Judo

Lekka atletyka m

Jeździectwo

Tenis stołowy m

Narciarstwo

Koszykówka k

Piłka siatkowa m

Lekka atletyka k

Piłka nożna

15

I

I
I

II

II

IV
V
V
V
VI
VII
VII
VII
VIII
IX

1982-1984

XII

AKADEMII

ROLNICZYCH

V

Judo

Lekka atletyka m

Koszykówka m

Lekka atletyka k

Piłka nożna

Tenis stołowy m

Piłka siatkowa m

Narciarstwo

Piłka ręczna m

Piłka siatkowa k

Tenis stołowy k

11

I
II
III
IV
V
V
V
VI
VI
VII
VIII

1984-1986

XIII

AKADEMII

ROLNICZYCH

IV

Tenis stołowy

Lekka atletyka m

Piłka ręczna

Piłka siatkowa k

Piłka siatkowa m

Tenis ziemny

Koszykówka k

Koszykówka m

Judo

Lekka atletyka k

Tenis stołowy k

Piłka nożna

Narciarstwo

13

I
II
II
III
III
III
IV
IV
V
V
VI
VII
VII

1986-1988

XIV

AKADEMII

ROLNICZYCH

III

Tenis ziemny

Piłka siatkowa k

Koszykówka k

Koszykówka m

Lekka atletyka m

Pływanie k

Narciarstwo

Tenis stołowy k

Pływanie m

Piłka siatkowa m

Piłka ręczna

Lekka atletyka k

12

II
II
III
III
III
III
IV
IV
VI
VIII
IX
X

1988-1990

XV

AKADEMII
ROLNICZYCH

IV

Piłka siatkowa k

Koszykówka

Pływanie k

Tenis ziemny

Piłka ręczna m

Tenis stołowy m

Tenis stołowy k

Pływanie m

Koszykówka k

Lekka atletyka m

Piłka siatkowa m

Judo

Lekka atletyka k

13

I
I
II
II
III
III
IV
IV
IV
IV
V
V

VII

1990-1992

XVI

AKADEMII

ROLNICZYCH

III

Koszykówka m

Piłka nożna

Koszykówka k

3

I

V

VI

 

 

Połączenie WSI i Filii AR Poznań wpłynęło na zmianę zaszeregowania ATR w systemie rozgrywek mistrzowskich (ogólnopolskich) do grupy V

 

Od roku 1992 uległy zmianie zaszeregowania w typach uczelni na szczeblu ogólnopolskim i po kolejnej reorganizacji ATR brała udział w rozgrywkach w innym pionie.

 

 

Starty od 1992 do 1998 roku w pionie Akademii Ekonomicznych, Akademii Rolniczych, WSZMorskich i Filii Politechnik

Rok

Mistrzostwa

typ uczelni

Miejsce
Atr

Dyscyplina

Liczba
startów

Miejsce

1992-1994

XVII
SZKÓŁ
WYŻSZYCH

II

Piłka siatkowa k

Koszykówka m

Piłka siatkowa m

Piłka nożna

Tenis stołowy m

Piłka ręczna m

Piłka nożna 5 - osobowa

7

I
I
II
II
III
IV
V

1994-1996

XVIII
SZKÓŁ
WYŻSZYCH

III

Piłka siatkowa k

Tenis stołowy k i m

Piłka nożna

Piłka siatkowa m

Judo

Lekka atletyka

Koszykówka

Piłka ręczna

8

I
II
II
III
IV
V
V
VI

1996-1998

XIX
SZKÓŁ
WYŻSZYCH

I

Koszykówka m

Piłka nożna 5 – osobowa

Lekka atletyka m

Biegi przełajowe

Piłka ręczna m

Tenis stołowy m

Judo

Piłka nożna

Piłka siatkowa k

Piłka siatkowa m

Tenis stołowy k

Lekka atletyka k

Koszykówka k

Pływanie k

Pływanie m

15

II
II
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
VI
VI
VIII

 

 

Mistrzostw Szkół Wyższych w pionie Akademii Rolniczych

Rok

Mistrzostwa

typ uczelni

Miejsce

Atr

Mieisce w punktacji generalnej

Liczba sklasyfikowanych uczelni

Liczba

startów

1998/2000

Xx
Szkół Wyższych

I

17

160

26

2000/2002

XXI

Szkół Wyższych

I

28

175

26

2002/2004

XXII

Szkół Wyższych

I

18

200

30

2004/2006

XXIII

Szkół Wyższych

III

20

219

33

 

 

Po raz pierwszy w trzydziestoletnich startach w tej najważniejszej imprezie sportowej - rangi mistrzowskiej, w roku 2000 zdobyliśmy I miejsce w punktacji generalnej.

Od roku 1998 powróciliśmy do grupy, w której startują akademie rolnicze.

Ilość startów oraz różnorodność dyscyplin ciągle rośnie i w następnych latach przewidujemy dalsze poszerzenie liczby konkurencji sportowych, w których wystąpią nasze reprezentacje.


 

Wśród wielości organizowanych przez SWFiS i Klub Uczelniany AZS zawodów sportowych na wyróżnienie zasługują imprezy rangi mistrzowskiej:

1974 - Mistrzostwa Wyższych Szkól Inżynierskich i Morskich w strzelectwie sportowym.

1977   IX Mistrzostwa Akademii Rolniczych w lekkiej atletyce.

1981 - XI Mistrzostwa Akademii Rolniczych w piłce nożnej; XI Mistrzostwa Szkół Wyższych (w

grupie V - akademie rolnicze) w pływaniu kobiet i mężczyzn.

1983 - XII Mistrzostwa Akademii Rolniczych w judo.

1985 - XIII Mistrzostwa Szkół Wyższych (grupa V) w piłce ręcznej.

1987 - XIV Mistrzostwa Akademii Rolniczych w tenisie ziemnym.

1995 - XVII Mistrzostwa Szkół Wyższych w piłce nożnej.

1997 - XIX Mistrzostwa w piłce koszykowej kobiet.

 

 

Od 2005 roku podczas trwania obchodów Święta Uczelni organizowany jest przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Dzień Sportu. W roku 2006 w ramach tych obchodów zorganizowano turnieje: tenisa stołowego, brydża sportowego, szachów, kolarstwa górskiego. Były pokazy wschodnich sztuk walki, walk rycerskich i grupy tanecznej aerobiku i fitness. Do zawodów włączyli się licznie pracownicy i studenci Uczelni. Punktem kulminacyjnym był mecz piłki nożnej Kadra – Studenci. Po sportowych zmaganiach można było posilić się i mile spędzić czas przy ognisku i muzyce. 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.